Úřady

Správa lhůt pro úřady

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Úřady

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je především preventivní činností, jejímž hlavním cílem je zajistit, aby nedošlo během pracovního procesu k úrazu či smrti člověka či škodám na majetku.

Oblast bezpečnosti práce je velice obsáhlá. Není proto divu, že jen málo firem má tuto oblast zcela v pořádku. Mnoha zaměstnavatelům tak hrozí riziko problémů, ať již spojených s pracovním úrazem některého zaměstnance, škodami na majetku nebo i pokutami od státního dozoru.

Základní povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP jsou stanoveny v zák. č. 65/1965 Sb., Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů. Z toho plynou důležité lhůty, které je nutné v organizaci dodržovat, jako např.:

  • školení zaměstnanců,
  • preventivní lékařská prohlídka.

Na úseku požární ochrany je dle zákona č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 237/2000 Sb.) a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci mimo jiné zabezpečit tyto pravidelné revize:

  • EPS a jejích doplňujících zařízení – náhradního zdroje pro UPS,
  • přenosných hasicích přístrojů,
  • vnějších (venkovních) i vnitřních (nástěnných) požárních hydrantů,
  • nouzového osvětlení,
  • zařízení pro dálkový přenos,
  • elektroinstalace,
  • hromosvodů.

Revize elektrických spotřebičů je jednou ze základních činností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je upravena Zákoníkem práce a dalšími prováděcími předpisy. Nad dodržováním bdí Český úřad bezpečnosti práce prostřednictvím svých krajských inspektorátů. V případě škodné události může rovněž pojišťovna žádat o potvrzení splnění všech zákonných podmínek.

Předmětem revize elektrického spotřebiče je vizuální prohlídka, provedení měření základních hodnot přístroje a funkční test.

Podle Zákoníku práce (§134a), který se dále odkazuje na prováděcí předpisy (především normy ČSN 33.1610, ČSN 33.1600 a ČSN 33.1500) je třeba revidovat veškeré spotřebiče, které jsou na pracovišti – za revizi odpovídá majitel těchto spotřebičů.