Nemocnice, poliklinika

Správa lhůt pro nemocniční zařízení a polikliniky

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Nemocnice, poliklinika

Určitě již máte zabezpečené jednotlivé oblasti po stránce dokumentace a proškolení zaměstnanců – hlídáte ale i lhůty v jednotlivých oblastech, jako jsou např.:

 • Elektrická zařízení
 • Plynová zařízení
 • Tlaková zařízení, kotelny
 • Zdvihací zařízení, výtahy
 • Hasící přístroje, hydranty a suchovody
 • Hromosvody
 • Komíny
 • Zdravotnické přístroje

Hlídání termínů je nezbytně nutné – je to totiž dané zákonem. Tyto termíny je třeba však důsledně kontrolovat – proto je výhodné svěřit toto hlídání speciální aplikaci – Lhůtníku.

Nemocnice má mnoho přístrojů, jejíž výskyt je většinou 1 ks či malé množství.

Každý z přístrojů má specifickou dokumentaci, ve které se specifikují:

 • pravidelné kontroly,
 • kalibrace přístrojů,
 • revize přístroje,
 • výměna časově závislých výměnných částí.

Základní povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP jsou stanoveny v zák. č. 65/1965 Sb., Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů. Z toho plynou důležité lhůty, které je nutné v organizaci dodržovat, jako např.:

 • školení zaměstnanců,
 • preventivní lékařská prohlídka.

Na úseku požární ochrany je dle zákona č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 237/2000 Sb.) a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci mimo jiné zabezpečit tyto pravidelné revize:

 • EPS a jejích doplňujících zařízení – náhradního zdroje pro EPS,
 • přenosných hasicích přístrojů,
 • vnějších (venkovních) i vnitřních (nástěnných) požárních hydrantů
 • nouzového osvětlení,
 • zařízení pro dálkový přenos,
 • elektroinstalace,
 • hromosvodů.

Revize elektrických spotřebičů je jednou ze základních činností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je upravena Zákoníkem práce a dalšími prováděcími předpisy. Nad dodržováním bdí Český úřad bezpečnosti práce prostřednictvím svých krajských inspektorátů. V případě škodné události může rovněž pojišťovna žádat o potvrzení splnění všech zákonných podmínek.

Předmětem revize elektrického spotřebiče je vizuální prohlídka, provedení měření základních hodnot přístroje a funkční test.

Podle Zákoníku práce (§134a), který se dále odkazuje na prováděcí předpisy (především normy ČSN 33.1610, ČSN 33.1600 a ČSN 33.1500) je třeba revidovat veškeré spotřebiče, které jsou na pracovišti – za revizi odpovídá majitel těchto spotřebičů.